لطفا کمی صبر کنید

گونه‌های تحت حمایت و در معرض انقراض در کشور مشخص شده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: کنوانسیون سایتیس مشخص کرده چه گونه‌هایی در رده یک و یا رده دو هستند و در کشور ما هم گونه‌های تحت حمایت و در معرض انقراض مشخص شده است.