لطفا کمی صبر کنید

اولویت اصلی ما، توانمندسازی خانوارهاست

رییس سازمان اجتماعی کشور از تهیه طرح "تقسیم کار ملی" در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت : اولویت اصلی ، توانمندسازی خانوار ها به جای تاکید بر حمایت‌های مستقیم از آنها است.