لطفا کمی صبر کنید

نشت گاز حادثه آفرید

 نشت گاز، انفجار بامدادی منزل مسکونی را در خیابان ستارخان به همراه داشت.