لطفا کمی صبر کنید

تامین ایمنی پایتخت با بودجه کنونی، ۲۵ سال طول می کشد

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، تکمیل سریع شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران بدون مشارکت دولت را امری ناممکن دانست.