لطفا کمی صبر کنید

برای ایجاد حس عدالت شفافیت و دقت ضروری است

معاون سازمان محیط زیست گفت: گاهی به مردم بگوییم آب هست یا نیست؟ در حالی که برای ایجاد حس عدالت علاوه بر دقت در تخصیص منابع آب نیاز به شفافیت داریم.