لطفا کمی صبر کنید

"ندارم" بدترین کلمه برای یک سرپرست خانواده است

قنبری گفت: اگر مسئولان هزینه‌های یک‌روز زندگی کارگران را تجربه یا حتی بررسی کنند، متوجه شرایط اسفبار زندگی آنها و خانواده‌هایشان می‌شوند.