لطفا کمی صبر کنید

نظارت و ارزیابی از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان افزایش یافت

مدیر کل تعاون و پشتیبانی بر افزایش نظارت و ارزیابی از عملکرد پایگاه ها و مراکز ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان در سال 97 تاکید کرد.