لطفا کمی صبر کنید

زاغه مهمات لشکر ۲۹۲ دزفول دچار آتش سوزی شده است

آتش سوزی در تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول و سرایت آن به انبار مهمات باعث انفجار شدید و شنیده شدن صدای انفجار مهمات در دزفول و اندیمشک شده است.