لطفا کمی صبر کنید

تأمین نیاز دارویی کشور در چارچوب سنجش اثر بخشی دارو / تهیه داروهای میلیاردی با حمایت تشکل های مردمی و خیریه ها

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تأمین داروهای میلیاردی در کشور با محدودیت همراه بوده و در تهیه آن، بر اقتصاد کشور و میزان اثر بخشی دارو در درمان بیماری تأکید می شود.