لطفا کمی صبر کنید

بهره گیری بیشتر از ظرفیت های دانشجویان در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه "فضای دانشگاه ها را برای فعالیت های فرهنگی باز کنیم"، استفاده بیشتر از ظرفیت های جامعه دانشجویی برای فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها را خواستار شد.