لطفا کمی صبر کنید

قزلی مامور حمایت از طرح جایگزینی داستانخوانی با پیک نوروزی شد

معاون فرهنگی وزیر ارشاد به مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ماموریت داد برای حمایت از طرح داستانخوانی به جای تکالیف نوروزی، با وزارت آموزش و پرورش مذاکره کند.