لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت ترافیکی بهشت زهرا / ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی

محدودیت تردد در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا منجر به ترافیک سنگین شده است.