لطفا کمی صبر کنید

ستایش، آتنا و کیمیا؛ قربانی ضعف آموزش و قانون یا افسارگسیختگی هواسرانان

چرا هیچ قانونی آن گونه که باید از آتناها، کیمیاها و ستایش‌ها حمایت نمی‌کند؟ آیا واقعاً خلاء قانونی زمینه بروز چنین حوادثی را فراهم کرده یا اینکه دلایل دیگری مطرح است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.