لطفا کمی صبر کنید

زن جوان در مسجد سلیمان خود را دار زد

زن جوان در سناریوی مرموز به زندگی اش پایان داد.