لطفا کمی صبر کنید

یک فوریت الزام شهرداری به تهیه اطلس زیرپهنه های زلزله در شهرتهران

اعضای شورا ی اسلامی شهر تهران یک فوریت الزام شهرداری به تهیه اطلس زیرپهنه های زلزله در شهر تهران را تایید کردند.