لطفا کمی صبر کنید

بی‌تدبیری‌هایی که پای دیوار کوتاه «برنامه ارزشیابی کیفی‌ـ‌توصیفی» نوشته می‌شود/ به جای «طرح کارآمد» اجرای «شورای راهبری» را دریابید

پژوهشگر برنامه ارزشیابی کیفی‌ـ‌توصیفی گفت: یکی از دلایل عدم اجرای خوب برنامه ارزشیابی کمی ـ توصیفی، این است که آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی بین معلمان و خانواده‌ها درست عمل نکرده است.