لطفا کمی صبر کنید

خراسان‌شمالی در عصر مفرغ مرکز تولید سفال خاکستری بوده است

کشف کوره‌های پخت سفال و انباشت خاکستر و زغال در تپه منجاق 2 بیانگر این است که این محوطه در عصر مفرغ محوطه‌ای کارگاهی‌صنعتی و تولیدکننده سفال‌های خاکستری بوده است.