لطفا کمی صبر کنید

نیمی از همسرآزاری‌ ها در ایران جسمی است

همسرآزاری گستره و انواع مختلفی دارد. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد، مهم‌ترین و شایع‌ترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان هستند.