لطفا کمی صبر کنید

رؤساى ۵ کمیسیون شورای شهر تهران انتخاب شدند

روسای ۵ کمیسیون شورای شهر تهران از ۶ کمیسیون انتخاب شدند.