لطفا کمی صبر کنید

تجارب کشورهای مختلف دنیا از آثار و پیامدهای مخرب «انتقال آب بین‌حوضه‌ای»

تجارب کشورهای مختلف دنیا نشان داده طرحهای انتقال بین‌حوضه‌ای دارای آثار و پیامدهای متعدد منفی و ناگوار بوده از جمله تغییر اقلیم منطقه، فرسایش خاک، رکود اقتصادی، شوری خاک، مناقشات اجتماعی، مهاجرت، فقر و ... را به دنبال داشته است.