لطفا کمی صبر کنید

باخت پرسپولیس تقصیر سرهنگ علیفر نیست!

این که علیفر گزارشگری خوب یا بد است بحث جداگانه ای است. از آنجا که علیفر می گوید آدمی رک و بی پروا است ما هم بی تعارف و صریح خدمت او عرض می کنیم او گزارشگر خوبی نیست.