لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی خیرونا-بارسلونا؛ کاتالانی تازه وارد به دنبال کشیدن ترمز مسی و بارسا