لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی مون پولیه-پاری سن ژرمن؛ دست گرمی پیش از رویارویی با باوارایی ها