لطفا کمی صبر کنید

پندار توفیقی: فقط با فاتح تریم مذاکره رسمی داشته ایم؛ جباری و رحمتی به تمرینات باز می گردند