لطفا کمی صبر کنید

قدوس:سوئدياايران؟انتخابم جنجال بزرگي به پا خواهدكرد!