لطفا کمی صبر کنید

دود نوسان قیمت سکه در چشمان گوش شکسته ها

افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر به ضرر مدال آوران کشتی گیر تمام شد.