لطفا کمی صبر کنید

روسیه 5-0 عربستان؛ میزبان در قدم اول سعودی ها را در هم کوبید