لطفا کمی صبر کنید

گرشاسبی: وظیفه ما است که بیشتر از هر زمان دیگری به تیم های پایه پرسپولیس توجه کنیم