لطفا کمی صبر کنید

دختران کمتر از پسران ورزش می‌کنند

مطالعات جدید نشان داده است که زنان و دختران جوان کمتر از پسران ورزش می‌کنند.