لطفا کمی صبر کنید

یری مینا تنها نیست؛ اورتون، دینیه و مینا را با هم می خواهد