لطفا کمی صبر کنید

ورسالیکو گزینه اصلی اینتر برای تقویت سمت راست خط دفاعی؛ دارمیان و زاپاکوستا، گزینه های جانشین