لطفا کمی صبر کنید

مسلمان کام ذوبی‌ها را شیرین می‌کند

آقای پاس گل لیگ هفدهم می‌تواند در میانه میدان به ذوبی‌ها کمک بسیاری کند.