لطفا کمی صبر کنید

پیام نوری پس از برکناری از برمن

مربی برکناره‌ شده برمن گفت: از اعتمادی که به من داشتید سپاسگزارم و روزهای خوبی برای برمن در آینده آزرو می‌کنم.