لطفا کمی صبر کنید

نصیرزاده: در قرارداد ما با زنیدپور حتی مبلغ هم درج نشده بود؛ حضور او در گسترش فولاد منتفی شد