لطفا کمی صبر کنید

رومنیگه: آنچلوتی به من گفت دیگر رئیسم نیستی