لطفا کمی صبر کنید

حلاجی، مدیرعامل تیم تأسیسات دریایی: به داوری ها اعتراض کردیم؛ دیگر در مورد داوری صحبت نخواهیم کرد