لطفا کمی صبر کنید

گزارش تمرین استقلال؛ پاسکاری تک ضرب و مرور کارهای تاکتیکی، دستور کار شاگردان شفر