لطفا کمی صبر کنید

ایران، کابوس فرانسه‌ی پرستاره !

سایت بلیچر اسپورت گروه فرانسه، اسپانیا، ایران و مراکش را گروه مرگ دانست.