لطفا کمی صبر کنید

ایرادی که شفر به بازی نورافکن گرفت