لطفا کمی صبر کنید

کلمنت: نگردو و بونی بازیکنان خوبی هستند اما می خواهم  روی بازیکنان خودم تمرکز کنم