لطفا کمی صبر کنید

تعیین پاداش مدال‌آوران بازی‌های داخل سالن آسیا

پاداش مدال‌آوران بازی‌های داخل سالن آسیا مشخص شد.