لطفا کمی صبر کنید

دی بروین: نمی توانیم مغرور شویم؛ باید به بازی برابر سوانزی فکر کنیم