لطفا کمی صبر کنید

آلن شیرر: در حال حاضر، لوکاکو در حد پولی که برایش پرداخت شده بازی نمی کند