لطفا کمی صبر کنید

پاتریک شیک: رم می تواند به اسکودتو فکر کند؛ با ژکو رابطه نزدیکی دارم