لطفا کمی صبر کنید

فشار پالمیراس روی بارسلونا: زودتر تصمیمت را درباره یری مینا بگیر