لطفا کمی صبر کنید

هاشمي : نبايد با قضاوت غلط ديگران را نسبت به بسکتبال محق کنيم

س­رمربي تيم مهرام گفت: اينکه با قضاوت اشتباه و توقع بي جا ديگران را نسبت به بسکتبال محق کنيم اشتباه است.