لطفا کمی صبر کنید

گریه رئیس سابق و خنده های رئیس جدید بلندقامتان

شانزدهمین مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال ساعت 10 صبح روز پنج شنبه هفتم دی ماه با حضور اعضای آن و کاندیداها آغاز شد.