لطفا کمی صبر کنید

صندلی‌گذاری سکوهای بازسازی شده آزادی تا داربی دور برگشت

بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی که مورد بازسازی قرار گرفته بود، تا پیش از داربی برگشت صندلی گذاری می‌شود.