لطفا کمی صبر کنید

پیام بالوتلی برای حمایت از ماتوییدی

ستاره ایتالیایی نیس با منتشر کردن پیامی به حمایت از ماتوییدی پرداخت.