لطفا کمی صبر کنید

ایجنت سیمونه وردی: انتقال به ناپولی؟ به طور جدی به آن فکر می کنیم اما هنوز تصمیمی نگرفته ایم